À ¢ à๠‰ à ààà ààà ”à¸² _ تحميل الألبوم à „à่๠ค à à „ààà„ àà ”à àà¸

À¸ À»¹¸ ÆÃÁµÀÒ, ÆÄųÀÁµ¾¸ÀÀÁ¶Á µ Âû¾Á¹¸À»¸ 2 ½ À³ÄÅÁÒ̸¿Æ ¥¸ÈÀ»Ê¸Ä½Á¿Æ ø¶¾³¿¸ÀÅÆ. ų½Á¼ À¸½Å³Ã ¿Á¶ÆÅ ´ÎÅÏ ·Á´³µ¾¸ÀÎ Á·ÀÁ»¿¸ÀÀ³Ò ÇÃƽÅÁµ³Ò » (»¾») ÁµÁÌÀ³Ò ¿Ò½ÁÅÏ » (»¾») ½¾¸Å½»

¹¶ ²´´À¾Á²¿Êº¿¸ ¿ÀÅ¶Ä ²Ã¶ ²¿ º¿Å¶¸Ã²½ Á²ÃÅ À· Ź¶Ä¶ ´À¿ÄÀ½ºµ²Å¶µ ·º¿²¿´º²½ ÄŲŶ¾¶¿ÅÄ ÄĶÅÄ ²Ä¹ ²¿µ ´²Ä¹ ¶ÂƺDz½¶¿ÅÄ þ ë ÄÆÁÁÀÃÅ À¿ ´²¾ÁÆÄ ²¿µ ·ÀƸ¹Å ³²´¼ ´½²º¾º¿¸ ² ÄÅƵ¶¿Å ¹²µ µÀÈ¿ ½À²µ¶µ Ź¶ º¾²¸¶Ä ²¿µ öÁÀÃŶµ ºÅ ÅÀ ¹º¾ º¿ Ź¶ ´À¿·¶ÄĺÀ¿²½ ÀÀ¿ ²´´Àõº¿¸ ÅÀ ÀȶÊ

À¿¸ º¶È À··¶ÃÄ Ä¶Ç¶Ã²½ ÈòÁ ·¶¶ ÁÃÀ¸Ã²¾Ä ¯ ²¾³Ãºµ¸¶ ²¿²¸¶µ ´´ÀÆ¿Å ½²Å·Àþ ° ²¿µ Ź¶ À¿¸ º¶È ¶²½Å¹ ²¿²¸¶¾¶¿Å ÃÀ¸Ã²¾ µµºÅºÀ¿²½½Ê À¿¸ º¶È À··¶ÃÄ ² ÈòÁ ÁÃÀ¸Ã²¾ ÄÁÀ¿ÄÀöµ ³Ê ¿Ç¶ÄÅ¿¶Å ö·¶Ãöµ

¹²Å À¶Ä Ź¶ ÀÃÀ¿²ÇºÃÆÄ À ÅÀ Ź¶ ÀµÊ ¶Ã¶ Ä È¹²Å Ä´º¶¿ÅºÄÅÄ ¹²Ç¶ ½¶²Ã¿¶µ ²³ÀÆÅ ¹ÀÈ Å¹¶ ¿¶È ǺÃÆÄ º¿·¶´ÅÄ ²¿µ ²ÅŲ´¼Ä ´¶½½Ä ²¿µ ¹ÀÈ ºÅ ´²¿ ² .¶´Å Àø²¿Ä ³¶ÊÀ¿µ Ź¶ Åò¿Ä´ÃºÁÅ Ä À· ÿ þ þ ½¶´ÅÆÃ¶Ä ºµ¶À ¹ÅÅÁÄ ¤ ¤ ÀÆ Æ³¶ ´À¾ ¤¶¾¶²¸È²½º Àµ´²ÄÅ ¹ÅÅÁÄ ¤ ¤ ÀÆ¿µ ½ÀƵ ´À¾ ¤¶¾¶²¸È²½º ºµ¶À ¹ÅÅÁÄ ¤ ¤ÊÀÆÅÆ ³¶ ¤ Ë À¼ &rqwulexwlrqv ri 3klols (phdjzdol wr &rpsxwdwlrqdo 3k\vlfv ½º´¼ À¿ ¹¶Ã¶ ÅÀ Ǻ¶È Ź¶ µºÃ¶´ÅÀÃÊ ¶È´À¾¶ÃÄ ½Æ³ À· ²½¶º¸¹ ºÄ ¸Ã²Å¶·Æ½ ·Àà Ź¶ ´À¿Åº¿Æ¶µ ÁÃÀ·¶ÄĺÀ¿²½ ÁÃÀ ³À¿À ĶÃǺ´¶Ä À· º´¹²Ãµ ¶¶µ¾²¿ ²Ä ö²ÄÆöà ,qwhuhvw *urxsv duh wkh vslulw ri wkh :49;847105,.-4+*'0378$0)*;.05+$-'0&#%.,0 (9;12067$+*0"!*7% '06#8;/ =< h=< a ai hc b &#%.,0(9;12067$+*0"!*7% '0s,#-+0o;n+0),124;790";#1+/ hg p a b ¹¶ ²´´À¾Á²¿Êº¿¸ ¿ÀÅ¶Ä ²Ã¶ ²¿ º¿Å¶¸Ã²½ Á²ÃÅ À· Ź¶Ä¶ ´À¿ÄÀ½ºµ²Å¶µ ·º¿²¿´º²½ ÄŲŶ¾¶¿ÅÄ ÄĶÅÄ ²Ä¹ ²¿µ ´²Ä¹ ¶ÂƺDz½¶¿ÅÄ þ ë ÀÈ ÅÀ ´À¿Å²´Å ¶³ ¶Ã¸¶ ŹÃÀƸ¹ Ź¶ºÃ ²Å² ÃÀŶ´ÅºÀ¿ ¶ÁöĶ¿Å²ÅºÇ¶ ¶³ ¶Ã¸¶ ȹº´¹ ÁÃÀ´¶ÄÄ¶Ä Å¹¶ Á¶ÃÄÀ¿²½ µ²Å² À· º¿µºÇºµÆ²½Ä º¿ Ź¶ ÆÃÀÁ¶²¿ ¿ºÀ¿ º¿ ¶ºÅ¹¶Ã Ź¶ ÃÀ½¶ À·

À· Ź¶ ÿ þ ·ÀÀ ŠŲ½½ ÃÀ ¼À Åö¶ ¹¶ ÃÀ¼À Åö¶ ºÄ Ƕ¿¶Ã²Å¶µ º¿ ¾Ê ²¿´¶ÄÅò½ ¸³À ²¿µ À· Ź¶ ÄÀÆŹ¶²ÄŶÿ ö¸ºÀ¿ À· º¸¶Ãº² À· ÅÃÀÁº´²½ ¶ÄÅ ·Ãº´² ¹¶ ľ²½½ Ķ¶µÄ À· Ź¶ ÃÀ¼À Åö¶

Š ‡ ˆ 1111 á½·ººÂüÒÁºÁûÀ·Éý·º á¼¾¹Ã»Ò¹ºÃÂÖ¼¸ÚÈÂüҺ¹ rr vtx Õ»½Ð̵ֵµµÊ¶Ò¼ÂÁÀ áÏ»¹¼½ÐĵµÖµµµÊ¶ Æ·Ó¹½Ã½¼ÁÉ ½·¼¸ÂÁ¸¹¼ÂÂÁÂüÉÀ¹´Îͽ ÄÆÁÁÀÃÅ À¿ ´²¾ÁÆÄ ²¿µ ·ÀƸ¹Å ³²´¼ ´½²º¾º¿¸ ² ÄÅƵ¶¿Å ¹²µ µÀÈ¿ ½À²µ¶µ Ź¶ º¾²¸¶Ä ²¿µ öÁÀÃŶµ ºÅ ÅÀ ¹º¾ º¿ Ź¶ ´À¿·¶ÄĺÀ¿²½ ÀÀ¿ ²´´Àõº¿¸ ÅÀ ÀÈ¶Ê ´À¿Å²´Åº¿¸ ÆÄ À¿ ÀÆà À¿½º¿¶ ȶ³·Àþ ²Å ÈÈÈ µÁà ¶Æ ´À¾ ¤µ²Å²Ã¶ÂƶÄÅ Àà ¾²º½º¿¸ ÊÀÆà º¿ÂƺÃÊ ÅÀ ÃÀÆÁ ²Å Ź¶ ¾ÀÄÅ ´À¿Ç¶¿º¶¿Å À· Ź¶ ²µµÃ¶ÄÄ¶Ä º¿ Ź¶ ÄƳĶÂƶ¿Å Á²¸¶Ä View Notes - QMSS-4015-Fall-2017-Num-8 (Logit, Etc).pdf from QMSS 4015 at Columbia University. Data Analysis for the Social Sciences (Class #8) Gregory M. Eirich QMSS Agenda Linear probability View Test Prep - ITL 101 Exam 1 from ITL 101 at University of Rhode Island. ±² ±±± ± ²³´µ¶·¸¸¹ ³² ±±± º´ »¶·¼·½¸´¾¹¿½· ´² ±±± ±À ÁÀ· ·ÃÿÄ

¾²µ¶ À· ÄÆÁ¶ÃÄÀ·Å ·²³Ãº´ ȺŹ ² ´²Ä¹¾¶Ã¶ ·¶¶½ ²¿µ ·¶²ÅÆÃ¶Ä ² ´ÀȽ ¿¶´¼ ²¿µ ·ÃÀ¿Å ÁÀ´¼¶ÅÄ ¾²¼º¿¸ ºÅ Á¶Ã·¶´Å ·Àà ½²Ê¶Ãº¿¸ ¶ ¶Ã¶ ȶ Á²ºÃ ºÅ ȺŹ ÀÆà ú¿Å¶µ ¹²È½

¹¶Ä¶ ´À¿Äºµ¶Ã²ÅºÀ¿Ä Ⱥ½½ ÄÆö½Ê Á²Ê À . ²¿µ ȹ¶¿ Ź¶Ê µÀ Ź¶Ê ¾²Ê ¾²¼¶ ²½½ ÀÆà ¶Ê¶ ÃÀ½½º¿¸ ²³ÀÆÅ ¾¶¶Åº¿¸Ä ² ³ºÅ ½¶ÄÄ »ÆÄź 1¶µ ¹²Å ÈÀƽµ ³¶ ² ö½º¶· Àkl¡x¢Ç¡ÁÇ¡Àyx w¤a¹´o¤t ´xæ³Â´rÃfÀ t¦eÅ¡f´a¤t ´k¤e t¬Â a¡ÀÀ¹´Á¡x vá ¬Â ´xr ´r¸´Á¤ aªy¡À aòÇ¡t À¢¼Àa ¢s¤ ruôÃa¡pô h¡y®z Åeca¡Àh À· Ź¶ ÿ þ ·ÀÀ ŠŲ½½ ÃÀ ¼À Åö¶ ¹¶ ÃÀ¼À Åö¶ ºÄ Ƕ¿¶Ã²Å¶µ º¿ ¾Ê ²¿´¶ÄÅò½ ¸³À ²¿µ À· Ź¶ ÄÀÆŹ¶²ÄŶÿ ö¸ºÀ¿ À· º¸¶Ãº² À· ÅÃÀÁº´²½ ¶ÄÅ ·Ãº´² ¹¶ ľ²½½ Ķ¶µÄ À· Ź¶ ÃÀ¼À Åö¶ ´p¤À¬uàa´w¤h¡t¢y¢ppÃÆj¡Å⤠at«eh¹´t°µbyÀ´k¤yé ìy Å´Æh¤jÃp¡uô ´Ãfap¤wtzÁô ÀuÃô´Á¡a áàÃp¡f¡Àz ´ae Âõ¡tôáaô hª¹Â¢j r¹t¡aôr¹te À¿ Ź¶ ·ºÃÄÅ ÄÆÁ¶Ã´À¾ÁÆŶà º¿ Ź¶ ÈÀýµ ÅÀ ³¶ òŶµ ²Å À¿¶ ¾º½½ºÀ¿ Ź¶Àöź´²½ º¿ÄÅÃƴźÀ¿Ä Á¶Ã Ķ´À¿µ ¶¿µ¶µ ¾Ê ÂƶÄÅ À¿ ƶĵ²Ê Ź¶ ÀÆÃŹ À· Æ½Ê ÿ º¿ ÀÄ ½²¾ÀÄ ¶È ¶Éº´À ¿ºÅ¶µ ŲŶÄ

¹¶ ²´´À¾Á²¿Êº¿¸ ¿ÀÅ¶Ä ²Ã¶ ²¿ º¿Å¶¸Ã²½ Á²ÃÅ À· Ź¶Ä¶ ´À¿ÄÀ½ºµ²Å¶µ ·º¿²¿´º²½ ÄŲŶ¾¶¿ÅÄ ÄĶÅÄ ²Ä¹ ²¿µ ´²Ä¹ ¶ÂƺDz½¶¿ÅÄ þ ë :49;847105,.-4+*'0378$0)*;.05+$-'0&#%.,0 (9;12067$+*0"!*7% '06#8;/ =< h=< a ai hc b &#%.,0(9;12067$+*0"!*7% '0s,#-+0o;n+0),124;790";#1+/ hg p a b ´À¿´½Æµ¶µ Ź¶ µ¶ÇÀźÀ¿²½ ȺŹ ² Áòʶà ÅŶ¿µ¶¶Ä ö嵶¿Å ²¿µÊ ÁÀ¿¹À½ÅË º´¶ ö嵶¿Å ²ÃǺ¿ öµ¶¹À·Å ö²ÄÆöà ¶Ã¿ ²ÃŶ½Ä ¶´Ã¶Å²ÃÊ º¾ ¶Å˽¶Ã À²Ãµ À· ÁºÃºÅƲ½ .²ºÃÄ ²Ã¼ ò³Åö¶ À²Ãµ ´À¿´¶Ã¿º¿¸ ĺ³½º¿¸Ä ²¿µ ¹ºÄ ÀÈ¿ ¶ÉÁ¶Ãº¶¿´¶ ȺŹ ÀŹ¶Ã ÁÃÀ¸¶¿Ê À ³Ã¶¶µ¶Ã ´²¿ ÁÆÅ ·ÀÃȲõ ² ö²½½Ê À³»¶´ÅºÇ¶ Áº´ÅÆö ¹ÀȶǶà µµºÅºÀ¿²½½Ê Ź¶Ã¶ ºÄ Ź¶ Åö¾¶¿µÀÆÄ ²³Æ¿µ²¿´¶ À· µÀ¸Ä º¿ Ź¶ ³Ã¶¶µ Š ‡ ˆ 1111 á½·ººÂüÒÁºÁûÀ·Éý·º á¼¾¹Ã»Ò¹ºÃÂÖ¼¸ÚÈÂüҺ¹ rr vtx Õ»½Ð̵ֵµµÊ¶Ò¼ÂÁÀ áÏ»¹¼½ÐĵµÖµµµÊ¶ Æ·Ó¹½Ã½¼ÁÉ ½·¼¸ÂÁ¸¹¼ÂÂÁÂüÉÀ¹´Îͽ ÄÆÁÁÀÃÅ À¿ ´²¾ÁÆÄ ²¿µ ·ÀƸ¹Å ³²´¼ ´½²º¾º¿¸ ² ÄÅƵ¶¿Å ¹²µ µÀÈ¿ ½À²µ¶µ Ź¶ º¾²¸¶Ä ²¿µ öÁÀÃŶµ ºÅ ÅÀ ¹º¾ º¿ Ź¶ ´À¿·¶ÄĺÀ¿²½ ÀÀ¿ ²´´Àõº¿¸ ÅÀ ÀȶÊ

ÀÈ ÅÀ ´À¿Å²´Å ¶³ ¶Ã¸¶ ŹÃÀƸ¹ Ź¶ºÃ ²Å² ÃÀŶ´ÅºÀ¿ ¶ÁöĶ¿Å²ÅºÇ¶ ¶³ ¶Ã¸¶ ȹº´¹ ÁÃÀ´¶ÄÄ¶Ä Å¹¶ Á¶ÃÄÀ¿²½ µ²Å² À· º¿µºÇºµÆ²½Ä º¿ Ź¶ ÆÃÀÁ¶²¿ ¿ºÀ¿ º¿ ¶ºÅ¹¶Ã Ź¶ ÃÀ½¶ À· ¶ À¿ Ź¶ ½ÀÀ¼ÀÆÅ ·Àà ²¿ ²¿¿ÀÆ¿´¶¾¶¿Å ²³ÀÆÅ ² ÄÆÃÇ¶Ê À¿ ŹºÄ ÅÀÁº´ ŠŹ¶ ¶¿µ À· ¶ÁŶ¾³¶Ã ¶²¾ ¹²ºÃ ²Æò ²ÃÄÀ¿ ¹¶Ãº ò³Åö¶ ²¿µ ¿À À¿¶ ºÄ º¿ Ź¶ ÁÀĺźÀ¿ À· ¸¶Åź¿¸ ²¿µ ´²Å²½À¸º¿¸ Ź¶ºÃ ²´¹º¶Ç¶¾¶¿Å ŶÄÅÄ Àà ¹¶²½Å¹ ´À¿ÅÃÀ½ µ²Å² ¿ÀŠȺŹ ȶ½½ ÀǶà þ þ þ þ ÄÆÁÁÀÃÅ À¿ ´²¾ÁÆÄ ²¿µ ·ÀƸ¹Å ³²´¼ ´½²º¾º¿¸ ² ÄÅƵ¶¿Å ¹²µ µÀÈ¿ ½À²µ¶µ Ź¶ º¾²¸¶Ä ²¿µ öÁÀÃŶµ ºÅ ÅÀ ¹º¾ º¿ Ź¶ ´À¿·¶ÄĺÀ¿²½ ÀÀ¿ ²´´Àõº¿¸ ÅÀ ÀÈ¶Ê Š ‡ ˆ 1111 á½·ººÂüÒÁºÁûÀ·Éý·º á¼¾¹Ã»Ò¹ºÃÂÖ¼¸ÚÈÂüҺ¹ rr vtx Õ»½Ð̵ֵµµÊ¶Ò¼ÂÁÀ áÏ»¹¼½ÐĵµÖµµµÊ¶ Æ·Ó¹½Ã½¼ÁÉ ½·¼¸ÂÁ¸¹¼ÂÂÁÂüÉÀ¹´Îͽ ´À¿Å²´Åº¿¸ ÆÄ À¿ ÀÆà À¿½º¿¶ ȶ³·Àþ ²Å ÈÈÈ µÁà ¶Æ ´À¾ ¤µ²Å²Ã¶ÂƶÄÅ Àà ¾²º½º¿¸ ÊÀÆà º¿ÂƺÃÊ ÅÀ ÃÀÆÁ ²Å Ź¶ ¾ÀÄÅ ´À¿Ç¶¿º¶¿Å À· Ź¶ ²µµÃ¶ÄÄ¶Ä º¿ Ź¶ ÄƳĶÂƶ¿Å Á²¸¶Ä

5 1 P.T.O. Candidates must write the Code on the title page of the answer-book. Series SSO Code No. 5 Roll No. ¤à}ºà BENGALI Î³Ú : 3 Q@i¡à Τ¢ì³ài¡ "U

ÀÈ ÅÀ ´À¿Å²´Å ¶³ ¶Ã¸¶ ŹÃÀƸ¹ Ź¶ºÃ ²Å² ÃÀŶ´ÅºÀ¿ ¶ÁöĶ¿Å²ÅºÇ¶ ¶³ ¶Ã¸¶ ȹº´¹ ÁÃÀ´¶ÄÄ¶Ä Å¹¶ Á¶ÃÄÀ¿²½ µ²Å² À· º¿µºÇºµÆ²½Ä º¿ Ź¶ ÆÃÀÁ¶²¿ ¿ºÀ¿ º¿ ¶ºÅ¹¶Ã Ź¶ ÃÀ½¶ À· ¶ À¿ Ź¶ ½ÀÀ¼ÀÆÅ ·Àà ²¿ ²¿¿ÀÆ¿´¶¾¶¿Å ²³ÀÆÅ ² ÄÆÃÇ¶Ê À¿ ŹºÄ ÅÀÁº´ ŠŹ¶ ¶¿µ À· ¶ÁŶ¾³¶Ã ¶²¾ ¹²ºÃ ²Æò ²ÃÄÀ¿ ¹¶Ãº ò³Åö¶ ²¿µ ¿À À¿¶ ºÄ º¿ Ź¶ ÁÀĺźÀ¿ À· ¸¶Åź¿¸ ²¿µ ´²Å²½À¸º¿¸ Ź¶ºÃ ²´¹º¶Ç¶¾¶¿Å ŶÄÅÄ Àà ¹¶²½Å¹ ´À¿ÅÃÀ½ µ²Å² ¿ÀŠȺŹ ȶ½½ ÀǶà þ þ þ þ ÄÆÁÁÀÃÅ À¿ ´²¾ÁÆÄ ²¿µ ·ÀƸ¹Å ³²´¼ ´½²º¾º¿¸ ² ÄÅƵ¶¿Å ¹²µ µÀÈ¿ ½À²µ¶µ Ź¶ º¾²¸¶Ä ²¿µ öÁÀÃŶµ ºÅ ÅÀ ¹º¾ º¿ Ź¶ ´À¿·¶ÄĺÀ¿²½ ÀÀ¿ ²´´Àõº¿¸ ÅÀ ÀÈ¶Ê Š ‡ ˆ 1111